Contactez-nous

ORGANISATION GÉNÉRALE
Tarbes Tourisme
3, Cours Gambetta 65000 TARBES
+33 5 62 51 85 42 / +33 5 62 51 30 31
tarbesentango@tarbes-tourisme.fr

PROGRAMATION ARTISTIQUE
Association Tangueando Ibos
+33 6 09 88 81 31
festival2022@tarbesentango.fr